יום שלישי, 29 במאי 2012

הודעה לציבור בעלי הכלבים- לפי תקנה 11(א) לתקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (תיקון) התש"ע - 2012 בעניין האפשרות לבקש הסתרת מספר טלפון במאגר רישום הכלבים


ביום י"א בסיון תשע"ב (1 ביוני 2012) ייכנס לתוקף תיקון לתקנה 17א(1) לתקנות להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ה – 2005, לפיו  - מספר הטלפון של בעל כלב יהיה גלוי לעיון הציבור, לפי מספר השבב בו סומן הכלב או לפי שמו של בעל הכלב, אלא אם בעל הכלב ביקש את הסתרתו.

הפרטים האמורים יהיו פתוחים לעיון הציבור באתר האינטרנט של המרכז לרישום כלבים שכתובתו: http://www.vtr.moag.gov.il/vtr/DogCenter

בקשה להסתרת מספר הטלפון:

בעל כלב רשאי  לבקש ממרכז הרישום, מרופא וטרינר עירוני או מרופא וטרינר מוסמך שביצע חיסון בכלבו שלא לאפשר גילוי מספר הטלפון שלו לעיון הציבור.

בקשה להסתרת מספר הטלפון המוגשת למרכז לרישום כלבים יש להגיש בכתב,  בציון הפרטים הבאים: שם בעל הכלב, מספר תעודת זהות של בעל הכלב ומספר השבב של הכלב, על גבי הטופס הנמצא באתר שירות הטפסים הלאומי  בכתובת- http://www.forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=DogRegistration@moag.gov.il


את הבקשה ניתן להפנות באמצעות:
דואר -  לכתובת - המרכז הארצי לרישום כלבים, ת.ד 12, בית דגן 20250
דואר אלקטרוני -  dogcenter@moag.gov.il
פקס-  03-9485939

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה